Stadgar

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN GENERATIONSKÖREN I UMEÅ

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningens syfte är att förena pensionärer genom körsång för hälsa och välbefinnande.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska vara öppen för pensionärer och organiseras enligt demokratiska principer. Social gemenskap, långsiktighet, delaktighet, ansvarstagande och individuellt inflytande ska vara vägledande för föreningens arbete. Kören ska genom sin verksamhet motverka åldersdiskriminering, vara positiv förebild, sprida glädje och på detta sätt vidga kulturbegreppet. Ökad hälsa för körmedlemmarna är ett långsiktigt mål för verksamheten. Körens verksamhet ska präglas av jämlikhet och jämställdhet.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Umeå, Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 3 Medlemsskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt erlägga medlemsavgift.

§ 4 Medlemsavgifter
Medlem ska betala medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter som föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen utser firmatecknare inom sig.

§ 7 Räkenskaper
Verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår..

§ 8 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast tre veckor före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse till årsmötet skall sändas till medlemmarna tre veckor före ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.                                 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två respektive ett år.
 14. Val av två revisorer samt en suppleant på ett år.
 15. Val av valberedning, tre stycken varav en sammankallande.
 16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 11 Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med fullmakt.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen eller stadgeändring krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte som årsmötet beslutar om.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skattekontoret för avregistrering av föreningen.

___________________________________________________________